1. De vennootschapszetel van Hoedemakers TNPL (hierna vernoemd: de verkoper) is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Solveld 33. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer BE0821.649.485 en is bereikbaar op het telefoonnummer 0496/86.51.15 en het e-mailadres info@hoedemakers.be .

2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassingen op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de aankoop van materialen en de uitvoering van prestaties door de verkoper. Door ondertekening van deze voorwaarden, door aanvaarding van bestelling of aanvaarding van factuur, verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.

3. Hierbij verklaart de klant ook formeel aan zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Elke clausule in tegenstrijd met deze algemene voorwaarden, wordt aanzien als niet bestaand, behoudens schriftelijke aanvaarding door de verkoper, bestelling per bestelling, dienst per dienst.

4. De overeenkomsten die voortvloeien uit bovenstaand akkoord zijn steeds een middelenverbintenis.

5. Bij bestelling zal door de verkoper een voorschot gevraagd worden van 30 % van de overeengekomen prijs. Na plaatsing wordt een tweede schijf van 50 % van de overeengekomen prijs betaald. Na de oplevering is tenslotte het restbedrag van 20 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke wijziging van voormelde betalingsvoorwaarden dient uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren.

6. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen acht dagen na het leveren van de diensten of de goederen, voor wat de gebreken in deze diensten of goederen betreft. Na deze termijn zullen alle diensten, prijzen en voorwaarden als definitief worden beschouwd en volledig aanvaard door de klant.

7. Ingeval van annulatie of opzegging van de bestelling door de koper, zal de schade van de verkoper minimaal begroot worden op 50 % van de prijs, onverminderd het recht voor de verkoper om eventueel hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Vanaf de datum van ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een moratiore interest van 10% op jaarbasis verschuldigd.

8. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vennootschapszetel van de verkoper. Alle facturen zijn betaalbaar voor de vervaldatum, aangeduid op de factuur, en alleszins binnen 14 dagen na factuurdatum.

9. Elke niet-betaalde factuur geeft vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een interest van 10 % per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 150 Eur ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar.

10. Bij laattijdige betaling vervalt, zonder ingebrekestelling, elke korting, toegekend door de verkoper, op de overeengekomen prijs. Door niet-betaling van een factuur op vervaldag worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vroeger verleende betaalfaciliteiten.

11. Alle kosten verbonden aan het innen van niet-betaalde facturen, inclusief erelonen van deurwaarders, advocaten en consulenten, evenals de gerechtskosten, zijn voor rekening van de klant.

12. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht om de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van de verkoper in elk geval de prijs van de bestelling niet overschrijden en heeft de verkoper de keuze om de gebrekkige dienst of de gebrekkige materialen aan te passen of de verkoper te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van het desbetreffende materiaal of dienst).

13. In geval van overmacht wordt de verkoper ontslagen van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen. In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, hetzij als gevolg van overmacht op te schorten, hetzij te annuleren, zonder dat de verkoper gehouden is tot schadevergoeding.

14. Al de overeenkomsten met de verkoper, onderhevig aan deze algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil over een overeenkomst zullen, welke ook de aard en de plaats van levering moge zijn, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd zijn.

15. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.